Δεν υπάρχει τίποτα στη φύση που ο ανθρώπινος εγκέφαλος δε μπορεί να αντιληφθεί το οποίο δεν είναι μέσα σε ένα σύστημα. Έτσι όσο ο άνθρωπος αλληλεπιδρά, τόσο δημιουργεί ενότητες, δηλαδή σχέσεις.

Τι είναι η Ατομική Συστημική Θεραπεία & Συμβουλευτική;

Η ψυχοθεραπεία στη συστημική προσέγγιση είναι η διαδικασία που συμβαίνει ανάμεσα στη συνάντηση θεραπευόμενου & ειδικού. Ενός θεραπευόμενου που ζητά βοήθεια κι ενός ειδικού – θεραπευτή που προσφέρει την εμπειρία, τις γνώσεις μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο επικοινωνίας και ψυχοθεραπευτικής σχέσης. Κάθε άνθρωπος ανήκει σε πολλά και πολύπλοκα συστήματα ταυτόχρονα. Ένα από τα βασικότερα στη ζωή του είναι το σύστημα της οικογένειας. Η ατομική συστημική θεραπεία δεν εστιάζει μόνο στο άτομο αυτό κάθε αυτό αλλά και στην οικογένεια του ατόμου με επίκεντρο πάντα τον θεραπευόμενο και οτιδήποτε τον απασχολεί.

Η αλλαγή μέσα σε αυτή τη θεραπευτική σχέση – συζήτηση είναι αναπώφεκτη. Κανείς δε μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φορές, δηλαδή κάνεις δε μπορεί να «μπει» στην ίδια συζήτηση δύο φορές. Κάθε συνεδρία είναι και μια νέα συζήτηση με στόχους την αντιμετώπιση προβλημάτων, προσωπικών κρίσεων και αδιεξόδων, καθώς και την ανακούφιση από τον πόνο κ.α.

Σε αυτή τη ψυχοθεραπευτική διαδικασία γίνεται αξιολόγηση και διαγιγνώσκεται το πως έχει υιοθετήσει ο θεραπευόμενός μας μία μη λειτουργική συμπεριφορά στην προσωπική του ζωή. Μαζί με τον θεραπευτή δημιουργούν μια θεραπευτική σχέση, κατά την οποία ο θεραπευτής – ειδικός γίνεται η αφορμή για μία λειτουργική και παραγωγική πρόκληση αλλαγών στα εγκατεστημένα σχήματα (μοτίβα) που το άτομο ακολουθεί στη ζωή του και αποτελούν ένα περιβάλλον μη λειτουργικό για τη καθημερινότητά του.

Τι είναι η Οικογενειακή Θεραπεία & η Θεραπεία ζεύγους;

Ένα από τα πιο ισχυρά συστήματα της κοινωνίας μας  όπως είπαμε και παραπάνω είναι το σύστημα της Οικογένειας. Η οικογένεια αποτελείται από ένα σύνολο μερών, τα μέλη της οικογένειας. Η Οικογενειακή θεραπεία, πιο συγκεκριμένα βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Κάθε αλλαγή σε ένα συγκεκριμένο μέλος της επιδρά εξίσου το ίδιο και στα υπόλοιπα. Στόχος της οικογενειάκης θεραπείας είναι να «έρθουν» τα μέλη της οικογένειας κοντά ώστε να συζητήσουν και να δουλέψουν όποια ζητήματα ή δυσκολίες αντιμετωπίζουν καθημερινά στη ζωή τους. Οι στόχοι και τα οφέλη της Οικογενειακής Θεραπείας διαφέρουν από οικογένεια σε οικογένεια, ωστόσο κάποιοι βασικοί που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε παρατίθενται παρακάτω:

  • Η ταχύτερη ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας ή του ζεύγους.

  • Η επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη. Να αναδειχτούν οι παλιοί μη χρήσιμοι τρόποι
    επικοινωνίας & να αντικατασταθούν από νέους – διαφορετικούς και πιο λειτουργικούς τρόπους.

  • Τέλος, πιο συγκεκριμένα η επίλυση βασικών γονεϊκων ζητημάτων όπως είναι τα Όρια, η Επικοινωνία, η Ενθάρρυνση, η Ενίσχυση της υπευθυνότητας των παιδιών κ.α.